Sant Cugat del Vallès

7,5 milions d´euros per destinar a les 60 mesures econòmiques

  • Actualitzat:
  • Creat:

El primer tinent d´alcalde d´economia i hisenda Pere Soler ens explica quines són aquestes 60 mesures per mitigar els afectes del COVID-19.

Pere Soler en roda de premsa
Pere Soler en roda de premsa

7 Md’€ i 60 MESURES INICIALS PER MITIGAR L’IMPACTE DEL COVID-19

Des de l’ajuntament hem elaborat un conjunt de propostes socioeconòmiques per ajudar a mitigar les conseqüències del COVID-19 en una situació difícil i immersos en la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de confinament, en aquest sentit destinarem els recursos econòmics necessaris per vetllar per les persones més vulnerables, i el manteniment en la mesura de les nostres possibilitats del teixit associatiu, comercial i empresarial de la ciutat, així com impulsar l’economia local després de la pandèmia del coronavirus. Aquest conjunt de mesures pretén complementar totes les altres actuacions de la resta d’administracions, de les supramunicipals com són la Diputació i l’Àrea metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Estat. I això ho farem a través d’ajuts, subvencions, moratòries, potenciant serveis, i rebaixant la pressió fiscal. I per poder fer-ho mobilitzarem més de 7 milions d’euros per fer front a la crisi social i econòmica generada pel coronavirus: I ho farem actuant sobre àmbits molt concrets per abordar les problemàtiques des de l’emergència social (54%), suport a l’activitat econòmica (22%), reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament (10%), ajudes en el lloguer (14%), especial sensibilitat en els proveïdors agilitzant els pagaments, i finalment una revisió en l’àmbit de la recaptació i impostos (que ens suposarà uns no ingressos superiors a 1 Md’€).

Tenim un objectiu clar, que ningú es quedi enrere hem impulsat el pla de contingència més gran fet per l’Ajuntament, amb unes 60 mesures inicials que es podran augmentar, i un pressupost de més de 7 milions d’euros, per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica. No ens podem permetre que es trenqui la cohesió social i el teixit econòmic de la ciutat, i si fan falta més ajuts, ens esmerçarem i hi posarem més recursos.

MESURES:

Ajudes A l’emergència Social

1. Partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.

2. Fons d’emergència social, plans de rescat social per a persones vulnerables per a cobrir necessitats bàsiques.

3. Possible implementació d’una renda bàsica municipal.

4. Suports econòmics a famílies afectades pel COVID-19 per despesa en els comerços de Sant Cugat.

5. Augment de la dotació pressupostària pel reforç del servei d’atenció domiciliaria.

6. Programa de servei de menjars a les persones “àpats a Domicili” i residències.

7. Suport logístic per a la distribució de lots de menjar cedits per supermercats i càrites.

8. Contractació de personal de reforç fde Serveis Socials.

9. Reforç del Servei per combatre l’aïllament  i la soledat social, dirigit a la gent gran.

10. Reforç al transport adaptat i desplaçament de residències cap a hotels del municipi.

11. Bitllet especial de transport públic pels professionals dels serveis essencials.

12. Ajuts en l’IBI per a les entitats.

13. Ajuts / bonificacions a lloguers a locals socials de les entitats afectades.

14. Ajuts i/o bonificacions i/o compensacions als preus públics en les concessions d’entitats.

15. Línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats pel pagament del cànon municipal.

16. Suport a l’acció del voluntariat.

17. Augment de les beques menjador, escoles bressol i la resta dels nivells educatius a través de les targetes moneder.

18. Bossa per a les despeses de la xarxa de voluntariat.

19. Suport a la xarxa d’escoles bressol del municipi.

Suport a l’activitat econòmica

20. Reforçament de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

21. Suport per la tramitació dels ERTO per a les empreses, autònoms, professionals i entitats locals.

22. Servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la propietat.

23. Taula d’emergència econòmica empresarial i comercial

24. Programa específic Post-COVID-19 de suport a les empreses, emprenedors, professionals i comerç.

25. Línia d’ajudes directes per a autònoms.

26. Reforç del servei Sant Cugat Feina d’assessorament per persones en cerca de feina del.

27. Noves línies d’assessorament per a treballadors i treballadores afectats per ERTO.

28. Increment de la partida de Promoció i suport al comerç local.

29. Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública per Sant Jordi.

30. Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual.

Reforç dels serveis essencials de l’ajuntament

31. Partida extraordinària per donar suport a l’increment dels serveis de neteja, recollida municipals i manteniment del municipi.

32. Suport tecnològic pel “teletreball” dels serveis municipals.

33. Projecte de connectivitat a internet d’estudiants per evitar “l’escletxa digital”

34. Suport i ajut en matèria de seguretat i protecció civil.

35. Exempció del pagament del transport urbà per a persones que estiguin realitzant tasques essencials.

Ajudes en el lloguer

36. Suspensió del cobrament del lloguer del mes d’abril i condonació del 50% del lloguer de tots els immobles de PROMUSA.

37. Línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a famílies afectades per un ERTO o als autònoms i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat.

38. Línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials.

Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments

39. Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores, autònoms i professionals de l’Ajuntament.

40. Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió als contractistes i concessionaris.

41. Partida específica per a l’augment d’hores de disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i protecció civil.

42. Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització i eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació.

43. Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació.

44. Reforç i manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament.

45. Indemnització a les empreses amb contractació suspesa, aplicant el RD 8/2020 de mesures extraordinàries, i el Decret d’Alcaldia 9332/2020.

Reajustament en la pressió fiscal local: recaptació i tributs

Impostos

46. Bonificació / subvenció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), que afectin a les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms).

47. Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.

48. Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut Metropolità a les empreses, i demanda a l’AMB per suavitzar el seu pagament.

Taxes

49. Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

50. Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de Mercat Municipal, modificant el primer i el segon fraccionament.

51. Nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modificant el primer i el segon fraccionament.

52. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials dels comerços.

53. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials.

54. Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET).

55. Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament vigilat –zones blaves i verdes-.

56. Exempció pel pagament del cànon municipal (part proporcional) sobre l’ocupació d’establiments en la via pública (quioscs).

Preus públics

57. Ajornament de les quotes dels serveis municipals prestats fins a la data del decret de l’Estat d’Alarma (13/03/20).

58. Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals que estiguin en tràmit dels períodes no gaudits per part dels usuaris dels serveis:

• Escoles bressol

• Casal de joves centre obert

• Tallers Triangle i Escola de Música

• Escola d’Art

• Instal·lacions esportives

• Extraescolars OMET

59. Exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals del dies transcorreguts del mes de març.

Recaptació executiva

60. Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de les provisions de constrenyiment de la recaptació executiva, les diligències d’embargament i altres actuacions del procediment executiu.

 

Tenim un objectiu claríssim: que ningú es quedi enrere per culpa del coronavirus. Hem impulsat el pla de contingència més gran fet per l’Ajuntament, amb 60 mesures i un pressupost de més de 7 milions d’euros, per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica. No permetrem que la cohesió social i el teixit productiu de la ciutat es trenquin i, si fan falta més ajuts, ens esmerçarem i cercarem encara més recursos.

Pere Soler